اخباری با برچسب "محمود سریع القلم"

پایان یک ایدئولوژی دیگر
محمود سریع القلم

پایان یک ایدئولوژی دیگر

ضعف در شناخت مناسبات جهانی
محمود سریع القلم

ضعف در شناخت مناسبات جهانی

چرا ما راحت تحریم می شویم؟
محمود سریع القلم

چرا ما راحت تحریم می شویم؟

حکمرانی خوب هنر می‌خواهد
محمود سریع القلم

حکمرانی خوب هنر می‌خواهد

وزیرِ خارجه ای نمونه
محمود سریع القلم

وزیرِ خارجه ای نمونه

میراثِ مرکل در حکمرانی
محمود سریع القلم

میراثِ مرکل در حکمرانی

جایگاهِ ضعیفِ روانشناسی در زندگی ما
محمود سریع القلم

جایگاهِ ضعیفِ روانشناسی در زندگی ما

آیا آمریکا از خاورمیانه خارج می‌شود؟
محمود سریع القلم

آیا آمریکا از خاورمیانه خارج می‌شود؟

چرا همدیگر را قبول نداریم؟
محمود سریع القلم

چرا همدیگر را قبول نداریم؟

چاپلوسی و دولت های جهانِ سوم
محمود سریع القلم

چاپلوسی و دولت های جهانِ سوم

اهمیت زمان در پیشرفت ایران
محمود سریع القلم

اهمیت زمان در پیشرفت ایران