اخباری با برچسب "مجمع ایثارگران"

مهدی کیانی: دنبال کاندیدای حداکثری هستیم
در دیدار اعضای شورای سیاسی مجمع ایثارگران با سیدحسن خمینی؛

مهدی کیانی: دنبال کاندیدای حداکثری هستیم

درخواست دبیرکل مجمع ایثارگران از یادگار امام: جامعه نیاز دارد که وارد عرصه انتخابات شوید
در دیدار اعضای شورای سیاسی مجمع ایثارگران با سیدحسن خمینی؛

درخواست دبیرکل مجمع ایثارگران از یادگار امام: جامعه نیاز دارد که وارد عرصه انتخابات شوید

سیدحسن خمینی: راه حل مشکلات «بازگشت به مردم» است
در دیدار با اعضای شورای سیاسی مجمع ایثارگران؛

سیدحسن خمینی: راه حل مشکلات «بازگشت به مردم» است

فرهنگستان ادب!
قاسم میرزایی نیکو

فرهنگستان ادب!