اخباری با برچسب "مجمع ایثارگران"

واکنش دبیرکل مجمع ایثارگران به اقدام شنیع قرآن سوزی در سوئد
در گفت و گو با صبح ما صورت گرفت؛

واکنش دبیرکل مجمع ایثارگران به اقدام شنیع قرآن سوزی در سوئد