اخباری با برچسب "صبح ما"

عمداً شرایطی را ایجاد کرده اید که مردم در انتخابات مشارکت نکنند
پاسخ سخنگوی جبهه اصلاحات به سخنگوی جبهه پایداری:

عمداً شرایطی را ایجاد کرده اید که مردم در انتخابات مشارکت نکنند