اخباری با برچسب "شورای سیاسی مجمع ایثارگران"

علوی تبار: امیدواریم دوستان بتوانند سیدحسن خمینی را قانع کنند که نقشی که انتظار می رود را ایفا کند
در دیدار اعضای شورای سیاسی مجمع ایثارگران با سیدحسن خمینی؛

علوی تبار: امیدواریم دوستان بتوانند سیدحسن خمینی را قانع کنند که نقشی که انتظار می رود را ایفا کند

سیدحسن خمینی: راه حل مشکلات «بازگشت به مردم» است
در دیدار با اعضای شورای سیاسی مجمع ایثارگران؛

سیدحسن خمینی: راه حل مشکلات «بازگشت به مردم» است

انتخابات عرصه سیاسی است، نه نظامی
غلامرضا ظریفیان

انتخابات عرصه سیاسی است، نه نظامی