اخباری با برچسب "سید هاشم هدایتی"

آسیب شناسی جنبش ژینا؛ جنبش زنان
سید هاشم هدایتی؛

آسیب شناسی جنبش ژینا؛ جنبش زنان

آسیب شناسی جنبش ژینا
سید هاشم هدایتی

آسیب شناسی جنبش ژینا

معرفی کتاب «جنبش اجتماعی چیست؟»
سید هاشم هدایتی

معرفی کتاب «جنبش اجتماعی چیست؟»

من کُردم، ایرانیَم من خودِ ایرانم!
سید هاشم هدایتی

من کُردم، ایرانیَم من خودِ ایرانم!