اخباری با برچسب "امام خمینی(ره)"

آیا این فراموشی ها سهوی است؟
سید حمید طباطبایی

آیا این فراموشی ها سهوی است؟