اخبار "گفت و گو"

علی بیگدلی: طالبان قابل تطهیر کردن نیست
در گفت و گو با صبح ما؛

علی بیگدلی: طالبان قابل تطهیر کردن نیست

ناصر قوامی: مجلس یازدهم از راه دور کنترل می‌شود
در گفت و گو با صبح ما؛

ناصر قوامی: مجلس یازدهم از راه دور کنترل می‌شود