اخبار "گفت و گو"

مجلسی: ایران توسط همسایگانش محاصره شده است
در گفت وگو با صبح ما؛

مجلسی: ایران توسط همسایگانش محاصره شده است