اخبار "اخبار برگزیده"

با کم آبی بسازیم

با کم آبی بسازیم

علوی تبار: امیدواریم دوستان بتوانند سیدحسن خمینی را قانع کنند که نقشی که انتظار می رود را ایفا کند
در دیدار اعضای شورای سیاسی مجمع ایثارگران با سیدحسن خمینی؛

علوی تبار: امیدواریم دوستان بتوانند سیدحسن خمینی را قانع کنند که نقشی که انتظار می رود را ایفا کند