اخبار "اجتماعی"

دریاچه رضاییه تا ارومیه
اسماعیل کهرم

دریاچه رضاییه تا ارومیه

کهرم: جنگ آب جدی است
در گفت و گو با صبح ما؛

کهرم: جنگ آب جدی است