اخبار "اجتماعی"

تقدس زدایی از جنگ زمین و سرزمین
مرتضی صارمی

تقدس زدایی از جنگ زمین و سرزمین

معادله مونوریل و دوچرخه
پیروز حناچی

معادله مونوریل و دوچرخه

بازگشت به خویشتن خویش
مهدی بازرگان

بازگشت به خویشتن خویش

دریاچه ارومیه درگذشت
سعید گیتی آرا

دریاچه ارومیه درگذشت

خودکامگی و کاخ تباهی
حسین احمدی

خودکامگی و کاخ تباهی

طرح ها و چراییِ کمیسیون ماده ۵
حسین احمدی

طرح ها و چراییِ کمیسیون ماده ۵

سوداگری با تغییر کاربری
حسین احمدی

سوداگری با تغییر کاربری

صبر شادمانه
محسن رنانی

صبر شادمانه

نه بسیجی بود نه جهادی، انسان بود
سیدجواد موسوی

نه بسیجی بود نه جهادی، انسان بود

یادی از دکتر علی شریعتی؛ معلم بزرگ
مرتضی قاجارگر

یادی از دکتر علی شریعتی؛ معلم بزرگ

عبرت های زلزله ترکیه ۲
حسین احمدی

عبرت های زلزله ترکیه ۲

شیرابه سیاست
عباس عبدی

شیرابه سیاست

عبرت های زلزله ترکیه
حسین احمدی

عبرت های زلزله ترکیه

زلزله و انسان خردمند
غریب سجادی

زلزله و انسان خردمند

خطر هویت‌طلبی
یووال نوح هراری

خطر هویت‌طلبی