دکتر زین‌العابدین

پشت قفس پشت خمی دارد شیر            گردن به کمند ستمی دارد شیر ‏در چشم ترش حاله ای از جنگل دور          ‏ای وای خدایا ، چه غمی دارد شیر!

پشت قفس پشت خمی دارد شیر            گردن به کمند ستمی دارد شیر
‏در چشم ترش حاله ای از جنگل دور          ‏ای وای خدایا ، چه غمی دارد شیر!