جواد امام، دبیرکل مجمع ایثارگران در واکنش به توئیت انزجار برانگیز حسام آشنا نوشت: مشاور بی ربط و ناآشنای دولت! بهترین پاسخ برای متوهمان امنیتی چون شما خاموشی است !!! حالا چرا گزینه دریافت کامنت ها را مسدود کردی !؟   حسام آشنا که نگرش امنیتی و توهم آلود خود را در سال های […]

 

جواد امام، دبیرکل مجمع ایثارگران در واکنش به توئیت انزجار برانگیز حسام آشنا نوشت: مشاور بی ربط و ناآشنای دولت! بهترین پاسخ برای متوهمان امنیتی چون شما خاموشی است !!! حالا چرا گزینه دریافت کامنت ها را مسدود کردی !؟

 

حسام آشنا که نگرش امنیتی و توهم آلود خود را در سال های اخیر نشان داده است در واکنش به توصیه اخیر رهبری به سیدحسن خمینی مبنی بر عدم کاندیداتوری نوشته بود که فتنه احتمالی خنثی شده است!