مرتضی صارمی مسئول هیات اجرایی حزب ایثارگران:

مرتضی صارمی مسئول هیات اجرایی حزب ایثارگران در گفتگو با صبح ما گفت:  فعالیت مسئولانه احزاب در نظام‌ جمهوری اسلامی  مبتنی بر رای و مشارکت مردم در عرصه تعیین سرنوشت طبق اصل سوم قانون اساسی در بندهای ۷ و ۸ یک ضرورت است. اما بدلیل غلبه نگرش فراقانونی این اصل در متن قانون اساسی تحت […]

مرتضی صارمی مسئول هیات اجرایی حزب ایثارگران در گفتگو با صبح ما گفت:  فعالیت مسئولانه احزاب در نظام‌ جمهوری اسلامی  مبتنی بر رای و مشارکت مردم در عرصه تعیین سرنوشت طبق اصل سوم قانون اساسی در بندهای ۷ و ۸ یک ضرورت است. اما بدلیل غلبه نگرش فراقانونی این اصل در متن قانون اساسی تحت الشعاع حاشیه ها قرار گرفته است بطوریکه هزینه فعالیت سیاسی بسیار افزایش یافته است گویا کسانی که داوطلبانه فعالیت سیاسی را پذیرفته اند باید فداکار هم باشند. در حالی‌که حکومت به افرادی که داوطلبانه فعالیت سیاسی می کنند باید امتیاز بدهد تا از رفتارهای زیر زمینی و پنهانی جلوگیری شود و همینطور حکومت در هنگام اعتراض های مدنی بتواند با رهبران معترضین گفتگو کند.
صارمی در ادامه گفتگو اظهار داشت: حکومت متاسفانه صورت مسئله را پاک کرده است و مملکت را ملک طلق خویش کرده و با هرگونه نظر مخالف برخورد آهنین می کند و این شیوه برخورد زاویه انحراف معیار از قانون اساسی را روز بروز بیشتر می کند. به همین انگیزه به جای توجه به موضوع آموزش با هدف جذب جوانان و حفظ نیروهای با تجربه باید به مسائلی چون احضار، دادگاه و زندان توجه کرد. متاسفانه این نگاه عامیانه که احزاب درست شده اند که به زندان بروند باعث گردیده گرایش به کار حزبی که امری داوطلبانه و شرافتمندانه است کاهش پیدا کند یا نگاهی غیر کارکردی مانند کسب شغل و گرفتن امتیاز قلمداد شود‌.
مسئول هیات اجرایی حزب ایثارگران در پایان  اظهار داشت: حزب ایثارگران با هدف تامین بستر فعالیت سیاسی و دفاع از اعضا در محاکم واحد حقوقی را در حزب ایجاد کرده است تا ضمن آموزش در مواقع لزوم از اعضا در محاکم دفاع حقوقی بعمل آورد