رییس کل بانک مرکزی گفت: اف ای تی اف جز ضرورت های فعالیت بانکی است که اگر تصویب نشود به خصوص در زمانی که تحریم ها برداشته شود، در مبادلات بانکی دچار مشکل می شویم.

 

همتی، رییس کل بانک مرکزی گفت:  اف ای تی اف جز ضرورت های فعالیت بانکی است که اگر تصویب نشود به خصوص در زمانی که تحریم ها برداشته شود، در مبادلات بانکی دچار مشکل می شویم.

به گزارش ایسنا، ۵ میلیارد دلار وام حق ایران از صندوق بین المللی پول بود که با لابی آمریکایی ها هیات عامل صندوق حتی نتوانستند این درخواست ما را در بورد مطرح کنند. البته من چندین مرتبه در این خصوص نامه نگاری کردم و باز هم پیگیری می کنم که این حق ایران را بگیریم.

ما ۶۰ سال است عضو صندوق هستیم. صندوق سیستمی به نام RFI دارد و در شرایط کرونا به کشورهای دارای مشکل می کند. البته این وام مشروط نیست.

رییس بانک مرکزی در جهت نفی در جلسات دولت حضور دارد نه در جهت اثبات. در واقع من در دولت حضور دارم که بار مضاعف مالی به بانک مرکزی و بانکها تحمیل نشود.