حسین احمدی

دولت برای جلوگیری از تورم بیشتر، فشار را بر روی حقوق بگیران وارد می نماید! و این در حالی است که افزایش نرخ تورم حداقل دو برابر افزایش حقوق و دستمزدها است!

 

حسین احمدی، سخنگوی حزب مجمع ایثارگران نوشت:


براساس لایحه قانون بودجه سال ۱۴۰۲ تقدیمی به مجلس، دولت در موارد به شرح ذیل اینچنین پیش بینی نموده است:

نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ : ۴۰٪

در ریز فهرست هزینه ها و مصارف : هزینه های مصارف جاری دولت معادل ۶۵٪ افزایش نسبت به سال قبل

و از طرف دیگر، حقوق و دستمزد که تقریبا بیشترین رقم هزینه های جاری را به خودش اختصاص می دهد، با ۲۰٪ افزایش تصویب شده است. (در این مورد، گویا مجلس روش افزایش پلکانی برای حقوق های پایین تر تا ۳۷٪ را مد نظر دارد تا باید دید در مجلس چگونه مصوب می گردد)

با توجه به موارد فوق الذکر، وقتی این درصدها و ارقام متناظر آنها را کنار هم می گذاریم، دو نکته هشدارآمیز قابل استنباط است:

۱. دولت برای جلوگیری از تورم بیشتر، فشار را بر روی حقوق بگیران وارد می نماید! و این در حالی است که افزایش نرخ تورم حداقل دو برابر افزایش حقوق و دستمزدها است!

۲. از سوی دیگر، هزینه های مصارف جاری دولت با پیش بینی افزایش ۶۵ درصدی همراه است! این رویداد هشدارآمیز، درواقع می گوید دولت، به رغم فشارهای تورمی روی اقشار ضعیف اجتماعی و قشرهای حقوق بگیر جامعه، عملا هیچ اراده ای برای انضباط مالی و هزینه های جاری خودش قائل نیست! ولی برای مردم اینگونه با اعمال تورم بی مهار، نرخ پایین حقوق و دستمزد و در نظر گرفتن مالیات های ناروا و عجیب و غریب فشار اقتصادی وارد می کند.