اختصاصی؛

استقلال در تعامل با جهان به هم پیوسته و در متن زندگی در دنیای متکثر معنا دارد. حفظ تمامیت ارضی ایران از جمله دستاوردهای بزرگ دوران دفاع مقدس است و با بهای فداکاری ها و ایثارگری های بی نظیر بهترین فرزندان این سرزمین، نه تنها در عرصه پاسداری از مرزهای آرمانی اسلام و ایران که در میدان دفاع از مرزهای جغرافیایی این زادو بوم به دست آمده است، همچنان یک اصل مبنایی در اندیشه اصلاح طلبانه است.

 

پایگاه خبری صبح ما قصد دارد در سلسله مطالبی از سیدمحمد خاتمی، گفتمان، مبانی و مفاهیم اساسی اصلاحات را تشریح کند. آنچه در ادامه می آید بخش چهارم از نظر سیدمحمد خاتمی درباره گفتمان اصلاحات است که برای نخستین بار در رسانه ها توسط «صبح ما» منتشر می شود.

سید محمد خاتمی درباره مبانی اصلاحات به ۱۲ رکن اساسی اشاره کرده است، آنچه در ادامه می آید تشریح دو رکن «اصلاحات و آزادی» و «اصلاحات و استقلال» از زبان اوست که آذرماه ۱۳۸۷ بازگو شده است.

آزادی موهبتی الهی است که هیچ فرد و نهاد و نیرویی حق سلب آن را از انسان ندارد، حق حاکمیت انسان بر سرنوشت و توان اعمال این حق مصداق مهم و بارز آزادی است و آزادی بیان و اندیشه و اجتماعات و بی هزینه بودن نقد قدرت لازمه تحقق آن است. آزادی به این معنی مهم ترین عامل پیشرفت جامعه و رشد معنوی و مادی آن و برخورداری همه افراد از حرمت و حقوق اساسی است.

در این عرصه حق آزادی مخالف و رقیب و به خصوص به رسمیت شناختن حق انتقاد از همه ارکان حکومت و تن دادن به لوازم آن اهمیت فوق العاده دارد. وجود تشکل ها و احزاب قانونی و غیردولتی(که می توانند و باید دولت ساز باشند) و رسانه های همگانی آزاد برای بسط آگاهی و انعکاس نظرات و نیازهای جامعه و دفاع از حقوق و منزلت مردم در نظام جمهوری اسلامی اسلامی امری گریز ناپذیر است.

وظیفه مهم حکومت رفع موانع ساختاری حقوقی و اجتماعی بر سر راه پیدایش و تداوم کار احزاب و نهادها و گروه ها و تشکل های مدنی و تضمین آزادی های قانونی شهروندان است. توجه ویژه به آزادی های علمی و فراهم آوردن امکان تضارب آراء و اندیشه ها و ایجاد امنیت و اطمینان خاطر برای اصحاب معرفت و دانش و دانشگاهیان و روشنفکران و هنرمندان که مهمترین سرمایه های معنوی کشورند از جمله اولویت های بینش و روش اصلاحی است.

استقلال بازتاب خواست تاریخی ملت ایران در رهایی از استبداد و وابستگی به بیگانگان است که نهایتا در قالب سه آرمان به هم پیوسته و هم عرض، یعنی آزادی، استقلال و جمهوری اسلامی در خلال انقلاب اسلامی تجلی یافت.

استبداد دیرپا در عرصه ملی و استعمار فراگیر در عرصه جهانی، از جمله موانع اساسی در راه شکوفایی و بالندگی توانایی های ایران در همه زمینه ها بوده اند. از این رو، اصلاحات بر مقابله عمیق و همه جانبه با این دو عامل تاکید دارد. مبنای استقلال، نفی سلطه، مبارزه با خودکامگی، تمرکز بر منافع ملی و تکیه بر راهبردهای ملی برای پیشرفت و توسعه همه جانبه است.

آزادی و مردم سالاری لازمه استقلال؛ و توانمندی اقتصادی و علمی و صنعتی شرط تحقق آن است. زیرا داشتن جامعه برخوردار، شرط نیل به استقلال است و استقلال در عرصه اقتصادی منوط به توان تولید ثروت است. استقلال بر وحدت جامعه متکثر ایرانی و پیشبرد الگوهای توسعه دموکراتیک درون زا و پویا، مبتنی است. تاکید بر هویت ایرانی و عناصر ملی و دینی سامان دهنده آن، از جمله اقتضائات استقلال در جهان کنونی است.

استقلال در تعامل با جهان به هم پیوسته و در متن زندگی در دنیای متکثر معنا دارد. حفظ تمامیت ارضی ایران از جمله دستاوردهای بزرگ دوران دفاع مقدس است و با بهای فداکاری ها و ایثارگری های بی نظیر بهترین فرزندان این سرزمین، نه تنها در عرصه پاسداری از مرزهای آرمانی اسلام و ایران که در میدان دفاع از مرزهای جغرافیایی این زادو بوم به دست آمده است، همچنان یک اصل مبنایی در اندیشه اصلاح طلبانه است.