سرانه درآمد ناخالص ملی یعنی کل درآمد ناخالص ملی تقسیم بر تعداد افراد یک جامعه یا درآمد ناخالص ملی به ازای هر نفر. سرانه درآمد ناخالص ملی شاخص مهم نشان‌دهنده سطح زندگی شهروندی متوسط در کشور است و درآمد ناخالص ملی سرانه بالاتر، عموماً بیان‌کننده سطح رفاه بالاتر مردم یک جامعه است.

 

به نوشته مرکز مطالعات خلیج فارس، به صورت نظری رفاه فرد یا جامعه را باید با استفاده از توابع مطلوبیت سطح زندگی مورد سنجش قرار داد، بدین جهت برای محاسبه سطح رفاه فرد و جامعه عموما از سطح تولید و سرانه درآمد ملی ‌استفاده می‌گردد. این شاخص در اقتصاد کلان بعنوان کلی‌ترین شاخص رفاه جامعه تحت عنوان درآمد ناخالص ملی استفاده می‌شود. بر اساس داده‌های سازمان ملل در منطقه خاورمیانه مردم ایران در سال ۲۰۲۰ یکی از کم درآمدترین مردم جهان شده اند، حتی درآمدی کمتر از مردم عراق.

بیشترین درآمد متعلق است به ملت‌های زیر:

قطر ۵۶۲۱۰ دلار
امارات ۴۳۴۷۰ دلار
اسرائیل ۴۳۰۷۰ دلار
کویت ۳۶۲۹۰ دلار
عربستان ۲۱۹۳۰ دلار
ترکیه ۹۰۵۰ دلار
عراق ۴۶۶۰ دلار
مصر ۳۰۰۰ دلار
ایران ۲۸۷۰ دلار