مرتضی صارمی

ناگفته پیداست که عرفیون “مبارزه ای صادقانه” برای توسعه همه جانبه کشور داشته اند در حالی‌که شرعیون از تریبون‌های در اختیار برای توجیه تصمیمات ناروا همواره “مقاومت کور ” کرده و با اطلاعات غلط زندگی می کردند. 

 

مرتضی صارمی نوشت: هفته گذشته در مجلس ختم یکی از همسایه ها شرکت کردم‌. روحانی بالای منبر راجع به ایمان و مومن سخنرانی می کرد در قسمتی از تفسیر آیه مورد نظرش گفت مبادا” گرانی و تورم ” در ایمان شما اثر منفی بر جای بگذارد!

قبلا  بالای منبر از همین قشر شنیده بودیم اگر فقر از یک درب وارد شود ایمان از درب دیگر خارج می شود و باز شنیده بودیم گرانی کار خداست و در شرایط بد اقتصادی باید اشکنه خورد.

از این سخنان درمی یابیم که ” هر کسی را بهر کاری ساختند ” کسانی که در جایگاه منبر قرار می گیرند قبلا آموزش و تربیت را در حوزه های علمیه طی کرده اند و در واقع برای مسائل مربوط به این حوزه  ساخته شده اند. در حالی که”  تورم و گرانی” از موضوعاتی است که به علم حکمرانی مربوط می شود و شاخصی برای کارآمدی یا ناکارآمدی  یک گفتمان سیاسی محسوب می شود. از سوی دیگر  ایمان یک رابطه معنوی و جنبه شخصی دارد و قابل اندازه گیری نیست. بنابراین ارتباط بین این دو  و سپس نتیجه گیری از آن ، ناشی از تفسیر به رای و مصادره به مطلوب کردن است.

قدر مسلم حکومت داری یک علم است که افراد با کسب “دانش” در مراکز آموزشی و دانشگاهی و” بینش و تجربه ” در مدارس و باشگاه های سیاسی ( احزاب) و “کوشش” در اجرا، مراحل مختلف سیاست گذاری عمومی  را طی می کنند. بدیهی است این مراحل به هم مرتبط و لازم و ملزوم هستند که در این زمینه نهادهایی نظیر مجلس، دستگاه اجرایی و قوه قضائیه شکل می گیرند و در فرایند سیاستگذاری در چارچوب وظایف بخشی و فرابخشی مسئولیت دارند و در مقابل عملکرد خود باید پاسخگو باشند.

البته چالش و دعوا بین عرفیون و شرعیون بر سر شکل گیری این ساختارها بحث دامنه داری است که در این مقال نمی گنجد اما ناگفته پیداست که عرفیون “مبارزه ای صادقانه” برای توسعه همه جانبه کشور داشته اند در حالی‌که شرعیون از تریبون‌های در اختیار برای توجیه تصمیمات ناروا همواره “مقاومت کور ” کرده و با اطلاعات غلط زندگی می کردند.

به یاد دارم در انتخابات مجلس هشتم کاندیدا بودم در همین مسجد برای تبلیغ رفته بودم که رد صلاحیت من از طرف شورای نگهبان به بنده اعلام شد. نظر به اینکه روحانی مسجد بنده را می شناخت از پشت تریبون در دفاع از تصمیم شورای نگهبان گفت: ممکن است شما صلاحیت ورود به مجلس را نداشته باشید ولی به این معنی نیست که شما در سمت های دیگر صلاحیت ندارید. البته نه قبل و نه بعد از آن بنده در هیچ انتخابات و انتصاباتی از سوی دستگاه مربوط تایید نشدم. مایه تاسف است که این قشر در همه ابعاد زندگی اجتماعی و سیاسی مردم دخالت می کنند و به هیچ جا پاسخگو نیستند. در حالیکه یکی از مراحل  سیاستگذاری عمومی  ” ارزیابی ” برنامه عملی گفتمان حاکم بر سرنوشت مردم  است‌  که شرعیون در این قالب نمی گنجند زیرا آنها نظم خود را در بی نظمی می بینند و با ارتباط دادن بین سوژه‌ ها و ابژه های نامرتبط به مثابه افیون توده ها عمل کرده و به توجیه تصمیمات غلط و ویران کننده حاکمیت غیر پاسخگو می پردازند!