یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: ورود نمایندگان مجلس به ستاد کاندیداهای انتخاباتی با پایگاه نمایندگی که باید بر قوه مجریه نظارت کند، منافات دارد و این موضوع مشخص می‌کند که نماینده در نظر دارد ابزار نظارتی خود را در دولتی که قرار است تشکیل شود، تعطیل کند.

 

داریوش قنبری، فعال سیاسی اصلاح طلب در خصوص ستادهای حمایتی برخی نمایندگان از کاندیداهای ریاست جمهوری گفت: ورود نمایندگان مجلس در سطح اینکه جزو ستاد یک کاندیدا شوند و به عنوان رئیس ستاد انتخاب شوند با استقلال قوا در کل تضاد است.

 

او افزود: البته اشکال ندارد که نمایندگان بر اساس دیدگاه خود به بحث انتخابات ورود کنند اما اینکه سالانه ستاد تبلیغاتی بزنند، این اقدام با پایگاه نمایندگی که باید بر قوه مجریه نظارت کند، منافات دارد و این موضوع مشخص می کند که نماینده در نظر دارد ابزار نظارتی خود را در دولتی که قرار است تشکیل شود، تعطیل کند و به نوعی بحث وکیل الدوله‌ای پیش می آید که با جایگاه نمایندگی سازوگار ندارد و استقلال قوا را مخدوش می کند.

قنبری ادامه داد: در این صورت مردم احساس می کنند که نماینده وکیل الدوله شده و استقلال قوه مقننه و جایگاه نمایندگی، تضعیف و زیر سوال رفته و باعث ایجاد دیدگاه منفی مردم نسبت به نمایندگان خواهد شد.

 

منبع: برنا