سعید ناجی

این روزها غزه را بدون ایران نمیتوان تحلیل کرد. پیوند این مسئله با کشورما به حدی است که صحبت از ایران بعنوان تنها محل اعزام و نگهداری اسرای اسراییلی میشود. دو رویکرد کلی در این زمان در اختیار است. اول اینکه با تیزتر کردن شعارها و افزایش تحرکات ایذایی در مناطقی چون جنوب لبنان، یمن، […]

این روزها غزه را بدون ایران نمیتوان تحلیل کرد. پیوند این مسئله با کشورما به حدی است که صحبت از ایران بعنوان تنها محل اعزام و نگهداری اسرای اسراییلی میشود. دو رویکرد کلی در این زمان در اختیار است.
اول اینکه با تیزتر کردن شعارها و افزایش تحرکات ایذایی در مناطقی چون جنوب لبنان، یمن، عراق وغزه، وبا اصرار برضرورت نابودی و محواسراییل، برشعله های افروخته ناشی ازایده های جنگ طلبی بیفزاییم، که در اینصورت ارتش تا بن دندان مسلح اسراییل را تشویق و تحریک به ادامه رفتارهای خشونت بارخود کرده وبا تقویت حس ضرورت ختم کردن غائله ای بنام حماس وجهاد اسلامی متصل به ایران، سایرکشورهای همراه و متحد اسراییل را برای جنگی ضربتی به میدان فرا خواهیم خواند. نطق هشدار آمیز کوتاه ولی شفاف رییس جمهور امریکا خطاب به ایران حکایت ازاین نگاه و اماده برای درگیری دارد.
روشن است که درکنارهراتفاقی دراین زمینه، نام ایران برجسته شده و بویژه با اظهار نظروخواست برخی افراد درکشورو پافشاری برسیاست های قبلی، خواه وناخواه پای ایران به جنگ کشیده خواهد شد. این در حالیست که به رغم توانمند سازی قوای نظامی کشور بخصوص در حوزه موشکی، رفتارهای حاکمیت درحوزه سیاست داخلی وخارجی، موجی از نارضایتی داخلی را در بین مردم بعنوان اصلی ترین و بی بدیل ترین پشتوانه ایجاد کرده و همراهی مردم با مسئولین را دچار چالش جدی نموده است. بدیهی است جنگ شرایط و تبعات خاص خود را داشته ودراین شرایط ورود به هرگونه تقابل نظامی نتیجه اش پیروزی نخواهد بود.
دوم اینکه با نگاهی واقع گرایانه، و با توجه به شرایط بین المللی و منطقه ای، درچرخشی حساب شده و استراتژیک، نسبت به اصلاح سیاست دردوحوزه سیاست خارجی وداخلی قدم برداشته وبا هدف جلوگیری ازکشتارمردم بی دفاع و بی گناه غزه وممانعت ازدرگیری در یک جنگ مخرب و بی حاصل منطقه ای درکنارمطالبه گران واقعی حقوق فلسطینیان ونیزسازمانهای رسمی بین المللی، بدنبال راهکاری عملی و سیاسی برای این معضل جهانی باشیم.
در حوزه داخلی نیز، با چرخشی مردم سالارانه و حیاتی، ضمن توجه جدی و عملی به خواست و مطالبات مردم در داخل کشور وانجام اصلاحات اساسی درامورحاکمیتی، درراستای جلب نظرو پشتیبانی مردم قدم برداشته وزمینه اسایش و ارامش وهمراهی مجدد مردم را فراهم اوریم.