عضو شورای سیاسی مجمع ایثارگران گفت: اکثریت بچه‌های جبهه این‌قدر چپ بودند که نمی‌گذاشتند روزنامه رسالت پخش شود.

 

علیرضا علوی تبار در بخشی از مصاحبه خود با اعتمادآنلاین در تیرماه۹۹ گفته است: به خاطر اینکه طرفدار دولت موسوی بودم و اینها{بهزاد نبوی و…}هم چون جزو آن دولت بودند، ما با تمام قوا از آنها دفاع می‌کردیم. اکثریت بچه‌های جبهه این‌قدر چپ بودند که نمی‌گذاشتند روزنامه رسالت پخش شود.

خبرنگار: به دستور امام هم توزیع روزنامه رسالت قطع شد.

بله. دقیقاً این را به یاد دارم. یکی از فرماندهان مشهور لشکر فجر وقتی به اهواز می‌آمدیم که محموله کتاب‌ها را بگیریم به اضافه اینکه ما روزنامه هم می‌آوردیم. داد می‌زد که فقط با خودتان رذالت نیاورید.

خبرنگار: یعنی به جای رسالت می‌گفت رذالت.

بله، با عصبانیت می‌گفت، ولی از کیهان (البته کیهان آن‌موقع) و اطلاعات استقبال می‌کردند.

خبرنگار: کیهانی که آقای خاتمی، آقای شمس و آقای خانیکی بودند؟

بله. آقای تهرانی هم در شورا بودند و از آن کیهان استقبال می‌کردند، ولی بعد که به آنجا رفتیم گفتیم دیگر سهمیه رسالت را برای لشکر نمی‌خواهیم.

من متوجه نشدم چون حتی سر قصه انتخاب مجدد مهندس موسوی، این نقل رایج است و تقریباً کسی تکذیب نکرده که آقای محسن رضایی گفتند، اگر آقای میرحسین موسوی مجدد انتخاب نشود، دست بچه‌ها روی ماشه می‌لرزد. این چیزی است که من از بچه‌های رزمنده شنیدم.

درست است…

خبرنگار: این صحت دارد؟

بله.