محمد طبیبیان

اگر نام کلنگ را بیل بگذاریم ماهیت آن تغییری نمی‌کند. طرح محروم کردن مردم از خدمت اینترنت «صیانت» نیست. اگر به‌دنبال صیانت از فضای مجازی هستید لطفاً دست از سر آن بر دارید.

 

محمد طبیبیان، اقتصاددان نوشت:

یکم؛ اگر نام کلنگ را بیل بگذاریم ماهیت آن تغییری نمی‌کند. طرح محروم کردن مردم از خدمت اینترنت «صیانت» نیست. اگر به‌دنبال صیانت از فضای مجازی هستید لطفاً دست از سر آن بر دارید.

دوم، اصل نهم قانون اساسی را بخوانید: «در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند ۰۰۰ و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.»

سوم، [نمایندگان] لطفاً متن سوگندی را که خورده‌اید، مرور کنید، اصل ۶۷ قانون اساسی: «من در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد می‌کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می‌نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم، ودیعه‌ای را که ملت به ما سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم.» آیا حفظ حقوق مردم معنی خاصی نمی‌دهد؟ آیا محدود و محروم کردن میلیون‌ها نفر از خدمات اینترنتی در جهت این سوگند قرار دارد؟

چهارم، اگر بدخواهان بگویند «در اینجا روی هر دیوار، دیوار دگر را ساخت خواهند، فزایند و نمی‌کاهند.» آن وقت جای گلایه‌ای باقی می‌ماند؟

پنجم، با این همه تنگنا و ناکارآیی در ارائه خدمات مفید به جامعه آیندگان شما را چگونه قضاوت خواهند کرد؟ کار مفید چندانی انجام نمی‌شود و مردم از دستاورد تلاش و زحمت سایر ابناء بشر هم محروم می‌شوند.

ششم، آب در هاون کوبیدن خوب نیست، مردم راهی برای دور زدن پیدا خواهند کرد. این قانون هم به سرنوشت قوانین ممنوعیت و محدویت متعددی دچار خواهد شد که طی ده‌ها سال تصویب شده و پرهزینه در اجرا و بی‌اثر در نتیجه بوده است. خوبیت ندارد که مدعی نمایندگی مردم در جهت خلاف اراده مردم مطلب بنویسد و تصویب کند.