انتشـار کتابـی دربـاره‌ی فسـاد و اثـرات آن بـر فقـر و نابرابـری (فسـاد علیـه فسـاد) چـه کسـی را آزرده خاطـر خواهـد کـرد یـا منافـع چـه کسـانی را تهدیـد میکنـد کـه وزارت فرهنـگ و ارشـاد مانـع از انتشـار آن شـده اسـت.

 

سعیدمدنی، نویسـنده و پژوهشـگر مسـائل اجتماعـی در نامه‌ای به  محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به ممنوع‌القلمی خود و عدم صدور مجوز برای کتابهایش اعتراض کرد. متن این نامه که در سایت امتداد منتشر شده در پی می‌آید:

به نام خدا

با سلام اینجانـب، سـعید مدنـی، نویسـنده و پژوهشـگر مسـائل اجتماعـی، کـه تاکنـون مقـالات متعـدد و ۱۵ جلـد کتـاب در زمینـه‌ی مسـائل اجتماعـی ایـران تالیـف و منتشـر کـرده‌ام، از حـدود دو سـال پیـش چهـار جلـد کتـاب بـه قـرار زیـر بـرای صـدور مجـوز انتشـار بـه وزارت متبـوع جنابعالـی ارسـال کـرده‌ام:

•فساد علیه فساد (نابرابری، فقر و فساد) به شماره پیگیری: ۲۱۶۳۶۵۶

•جنبش‌های اجتماعی و امید به شماره پیگیری: ۲۲۲۴۸۴۳

•علیه خشونت به شماره پیگیری: ۲۱۴۰۱۶۸

•جامعه‌شناسی اعتیاد به شماره پیگیری: ۲۱۲۲۴۲۸

اتفاقـا چنـد مـاه پیـش از طریـق ناشـر محتـرم دریافتـم کـه مجـوز انتشـار کتـاب «علیـه خشـونت» پـس از نزدیـک بـه یـک سـال صـادر شـده اسـت؛ امـا کمـی بعـد و در حالـی کـه همـه‌ی مقدمـات بـرای انتشـار کتـاب فراهـم بـود و جلـد کتـاب بـرای صـدور مجـوز چـاپ بـه وزارت ارشـاد ارسـال شـده بـود، پـس از مراجعـه‌ی مکـرر ناشـر، بـه ایشـان اطـلاع داده شـده اسـت کـه هیچیـک از کتابهـای تألیـف اینجانـب از ایـن پـس مجـوز انتشـار دریافـت نخواهنـد کـرد.

آقای وزیر مطابـق اصـل ۲۵ قانـون اساسـی سانسـور ممنـوع اسـت مگـر بـه حکـم قانـون. البتـه متاسـفانه هنـوز جوهـر قانـون اساسـی خشـک نشـده بـود کـه ایـن اصـل نقـض شـد؛ امـا حتـی در تجربـه‌ی چهـل سـال گذشـته نیـز اغلـب شـاهد سانسـور تألیفـات بوده‌ایـم تـا نویسـندگان. بـر ایـن اسـاس اگرچـه اصـل سانسـور و ممیـزی واجـد کمتریـن پشـتوانه‌ی قانونـی نیسـت، از آن مهمتـر ممنـوع القلـم کـردن نویسـندگان نقـض حقـوق شـهروندی آنهاسـت و فاقـد کمتریـن وجاهـت قانونـی.

خاطـر نشـان میسـازد اینجانـب بـه رغـم چندیـن بـار محکومیـت قضایـی و گذرانـدن دوران محکومیـت در حـال حاضـر هیـچ محکومیـت قضایـی دایـر بـر ممنوع‌القلـم بـودن نـدارم. بنابرایـن اقـدام همـکاران جنابعالـی در ممنوعیـت انتشـار تألیفـات اینجانـب غیرقانونـی و قابـل پیگـرد قضایـی اسـت.

از ایـن گذشـته نمیدانـم انتشـار کتابـی دربـاره‌ی فسـاد و اثـرات آن بـر فقـر و نابرابـری (فسـاد علیـه فسـاد) چـه کسـی را آزرده خاطـر خواهـد کـرد یـا منافـع چـه کسـانی را تهدیـد میکنـد کـه وزارت فرهنـگ و ارشـاد مانـع از انتشـار آن شـده اسـت.

نمیدانـم در جامعـه‌ای کـه امیـد بـه بهبـود وضعیـت از طریـق سـازوکارهای پیش‌بینی‌ شـده در نظـام حکمرانـی هـر روز کمتـر و کمتـر میشـود، چـرا مانـع چـاپ کتابـی میشـوید کـه دعـوت بـه امیـد میکنـد (جنبـش هـای اجتماعـی و امیـد).

نمیدانـم در شـرایطی کـه انبـوه خشـم متراکـم جـاری و سـاری در جامعـه و سـاختارهای پدیدآورنـده‌ی خشـم و نفـرت، آینـده‌ای مبهـم و تیـره را پیـش چشـم‌ها مـی‌آورد، انتشـار کتابـی علیـه خشـونت و دعـوت بـه خشـونت‌پرهیزی خـواب چـه کسـانی را آشـفته میکنـد کـه آن وزارتخانـه، حتـی پـس از صـدور مجـوز انتشـار، تصمیـم خـودش را لغـو کـرده و مانـع انتشـار شـده اسـت.

با عنایت به موارد بالا لطفا در مورد اصلاح رویه‌های کنونی و لغو هرگونه مانع برای انتشار کتابهای مذکور اقدام فرمایید.

منبع: امتداد