احسان شریعتی

در همین روزهای خشکسالی و خشک مغزی ست که ایران پژوهان برجسته در غربت درمی گذرند و کارشان ارزیابی و ارج واقعی ایشان براستی گزارده نمی شود. 

 

احسان شریعتی نوشت:

امروز اول ماه مه روز جهانی کارگر و در همه ی جهان، و بویژه در جهان سرمایه داری، جشن کار برپا و تعطیل رسمی است. در ایران ما اما، همچنان به رغم همه ی دعاوی مستضعف پناهانه این روز و جشن و تعطیلات به رسمیت شناخته نشده است. کارگران ایران در این روز نگران از سرنوشت معیشت خویش در چنبره ی بحران حاد ناشی از سیاست های اقتصادی راست روانه و سوءمدیریت حاکم بر کشور (بویژه پس از جنگ)، به خیابان آمده اند.

از سوی دیگر، امروز در ایران «روز معلم» است، به یاد معلم شهید ابوالحسن خانعلی، دبیر فلسفه ای که  در روز ۱۲ اردیبهشت ۱۳۴۰ در تجمع اعتراض‌آمیز معلمان در میدان بهارستان توسط ماموران نظام گذشته کشته شد. پس از گذشت ۶۱ سال از این رخداد و دعوی پیروزی انقلابی که قرار بود «آغازبیداری» (ضداستعماری-ضداستبدادی-ضداستثماری) و تحقق آگاهی «ضداستحماری» معلمان مردم باشد، امروز، معلمان ایران, نگران از سرنوشت معیشت و کرامت خویش، دیگر بار، باز هم در برابر مجلس، به خیابان آمده اند.
برتر از دغدغه ی معیشت معلمان، ارج شناسی کرامت آموزگار در فرهنگ و تمدن و کشور ماست که مسآله ی اخلاقی و عقیدتی روز است. جنبش معلمان نه تنها مدنی ترین جنبش های اجتماعی کشور ماست که هر اقدام و رفتار و اظهار و موضع آنان خود یک کلاس درس در صحنه و در عرصه و انظار عمومی و همگانی است؛ و بنا به تعریف، معلمی نه فقط کار برای ادامه ی بقا و تولید کالا با تاریخ مصرف موقت (پؤسیس)، بل که عالی ترین شکل کنش گری هنری، اخلاقی و مدنی است («پراکسیس» یونانی و «آکسیون» آرنتی).

و در همین روزهای خشکسالی و خشک مغزی ست که ایران پژوهان برجسته در غربت درمی گذرند و کارشان ارزیابی و ارج واقعی ایشان براستی گزارده نمی شود.

و اما فردا از دیگر سو، عید «فطر» است و فطر به معنای درنگ و گسست است، چنان که معنای واقعی روزه و صیام توان نظارت و صیانت خویش با گسست از عادت بوده است. پس پیام حقیقی عید این نوروز و رمضان و سال و ماه نو، جز این نمیتواند باشد که ملت ما سخت نیازمند، تشنه و گرسنه ی آزادی و عدالت است و بر فراز همه بازگشت آن «معنویت» غمگینی کز قلب ها گریخته است، با گسست از عادات زشت و موهن گذشته همچون بی حرمتی به منزلت زن، ارج ناشناسی مقام کار و کارگر،  و قدرندانستن مرتبت آموزگار!
*کانال نویسنده