مصطفی ملکیان

به نظرم می آید که اشکالی نیست که ما تصویری ارائه بدهیم از معلم نمونه از حیث ویژگی هایی که در شاگردانش است.

 

مصطفی ملکیان نوشت: درخت را هم با ریشه میتوان شناخت و هم با میوه، امروز من قصد دارم که درخت معلم را با میوه اش بشناسم.

ببینیم که معلم نیک از حیث شاگردانی که میوه های این درخت هستند چگونه معلمی است و بنابراین اصلا بحث در باب خود تعلیم نمی‌کنم، فقط اثری را که تعلیم بر متعلمان میگذارد ملاک میگیرم، برای توفیق یا عدم توفیق معلمان.

به گمان بنده معلم موفق ، معلمی است که اگر نگاه به میوه های تعلیمش بکنیم، یعنی نگاه به شاگردانش بکنیم، شاگردانی بیابیم که دارای ۷ خصلت هستند، و این ۷ خصلت به نظر من، ملاک خوبی است برای تمیز معلمان موفق از معلمانی که در کارشان چندان توفیقی نداشتند.
این ۷ خصلت به گمان من، ۷ خصلتی است که ۷ ویژگی یک انسان آرمانی است، یک انسان متعالی است.
من به نظرم می آید که اشکالی نیست که ما تصویری ارائه بدهیم از معلم نمونه از حیث ویژگی هایی که در شاگردانش است.

هفت ویژگی
۱️⃣به شاگردانش زندگی اصیل را بیاموزد، نه زندگیِ عاریتی را؛ یعنی به آنها یاد دهد که براساس فهم و تشخیص خودشان زندگی کنند.
۲️⃣خودشیفته نباشد و شاگردانش را از خودشیفتگی دور کند؛ یعنی به آنها یاد دهد که اینگونه نیست که هر چیزی مال آنها باشد خوب است و هر چیزی مال آنها نباشد بد است.
۳️⃣ پیش‌داوری نداشته باشد و به شاگردانش نیز یاد دهد که پیش از مواجهه با امری، درباره‌ی آن امر قضاوت نکنند.
۴️⃣ جزم و جمود نداشته باشد و به شاگردانش شنیدن و تامل کردن بر صداهای مخالف را بیاموزد.
۵️⃣ مدارا داشته باشد و به شاگردانش یاد دهد که با مخالفانشان همزیستیِ مسالمت‌آمیز و همراه با احسان و عدالت داشته باشند.
۶️⃣ تعصب نداشته باشد و برای شاگردانش این جمله را درونی کند که “حرف مرد، لزوماً یکی نیست.”
۷️⃣ اهل خرافه نباشد و به شاگردانش بیاموزد که برای حرف‌هایشان دلیل داشته باشند و هیچ حرفی را بدون دلیل نپذیرند.