مصطفی ملکیان

پنج نوع تحقیقات مورد گفتگو در باب فعالیت های خیرخواهانه در قلمروی کارهای خیر و نیکوکاری وجود دارد.

 

مصطفی ملکیان نوشت: ۵ نوع فعالیت است که موسسات خیریه و نیکوکاری باید تلاش نمایند کمک های خود را به ترتیب اولویت معطوف این ۵ فعالیت کنند:

فعالیت های مربوط به تحقیقات طب و پزشکی. یعنی هر گونه کمک به انجام تحقیقات علمی در حوزه طب و پزشکی که منجر می شود بیماریهای لاعلاج به بیماری های صعب العلاج یا بیماری صعب العلاج به بیماری سهل العلاج یا سهل العلاج تبدیل به بیماری هایی شود که آثار سوء در بدن بیمار باقی نمی گذارد.

فعالیت های مربوط به تحقیقات جهت فقرزدایی. یعنی هر کاری که منجر می شود به کاهش و از بین بردن فقر.
فقرزدایی به میزان ثروت، کیفیت توزیع ثروت، کیفیت مالیات گیری و کیفیت بیمه ها بستگی دارد.

فعالیت های مربوط به تحقیقات حفاظت از محیط زیست.

فعالیت های مربوط به تحقیقات عدالت اجتماعی. تحقیقاتی که نشان می دهد عدالت چگونه در ظرف زندگی اجتماعی و نهادهای اجتماعی پدید می آید. عدالت در نهاد خانواده، اقتصاد، تعلیم و تربیت، علم و فن و هنر، سیاست، قانون گذاری، دین و مذهب و روابط بین الملل. چه اقتضائاتی وجود دارد که منجر می شود این نهادها عادلانه باشد. هر یک از این نهادها یک سلسله قوانین و مقرراتی دارند که همه آنها باید عادلانه باشند تا مجموع نهاد عادلانه شود.

فعالیت هایی که مربوط به تحقیقات در حوزه تعلیم و تربیت می شود. این تحقیقات بسیار در جهان نوباوه است و نیاز است پیشرفت کند.

بنابراین پنج نوع تحقیقات مورد گفتگو در باب فعالیت های خیرخواهانه در قلمروی کارهای خیر و نیکوکاری وجود دارد.

منبع: نشست دوم از درسگفتار فلسفه و اخلاق نیکوکاری در خیریه آگاپه