سرهنگ غلامرضا نجاتی

رژیم سرکوبگر کودتا، نمی توانست مقاومت یک واحد نظامی در برابر گارد سلطنتی را که به بهای تلفات سنگین تمام شده بود و در تاریخ ارتش شاهنشاهی سابقه نداشت، نادیده بگیرد.

 

سرهنگ غلامرضا نجاتی نوشت: محاکمه افسران مامور حفاظت و دفاع از خانه دکتر مصدق، نخست وزیر و نیز سرتیپ کیانی، معاون ستاد ارتش و محکوم کردن آنها، یکی دیگر از مسائل مشکلی بود که در برابر رژیم کودتا قرار داشت، زیرا مراقبت و دفاع از قرارگاه نخست وزیر، یک ماموریت نظامی بود و با توجه به قوانین و مقررات جاری ارتش که نظامیان را از مداخله در امور سیاسی منع کرده بود، متهم ساختن افسران محافظ و مدافع خانه رئیس دولت به مسائل سیاسی می توانست در آینده، مشکلات تازه ای در مقررات انضباطی و اطاعت کورکورانه جاری در ارتش شاهنشاهی فراهم کند.

اگر سرتیپ ریاحی رئیس ستاد ارتش و مرئوس مستقیم وزیر دفاع ملی و نخست وزیر، به اتهام همکاری با دکتر مصدق به منظور برهم زدن اساس سلطنت و تغییر رژیم، تحت تعقیب قرار گرفته و محکوم شده بود، متهم ساختن افسران و افراد مامور حفاظت و دفاع از خانه نخست وزیر به همکاری با رئیس ستاد ارتش و محاکمه آنها، گذشته از غیرقانونی بودن، سابقه نامطلوبی در اصول و مقررات نظامی و ماموریت های آینده فرماندهان یگان های ارتش شاهنشاهی ایجاد می کرد.

از سوی دیگر، رژیم سرکوبگر کودتا، نمی توانست مقاومت یک واحد نظامی در برابر گارد سلطنتی را که به بهای تلفات سنگین تمام شده بود و در تاریخ ارتش شاهنشاهی سابقه نداشت، نادیده بگیرد و افسرانی چون سرهنگ ممتاز و ستوان یکم شجاعیان را به ادامه خدمت بپذیرد. زیرا اینان از دیدگاه مردم ایران، مدافعان نهضت ملی ایران بودند.

سرانجام در آذرماه ۱۳۳۳ پنج تن از محافظین خانه دکتر مصدق شامل سرهنگ ممتاز، سروان داورپناه، سروان فشارکی(مهران) و ستوان یکم شجاعیان به اتهام لغو دستور، تسلیم دادگاه نظامی شدند.

سرتیپ عطاءالله کیانی، معاون ستاد ارتش نیز به اتهام اهانت به مقام سلطنت تحت تعقیب قرار گرفت.

دادگاه بدوی نظامی به ریاست سرلشکر عمیدی، پس از چند روز رسیدگی به پرونده متهمین اواخر آذرماه رای خود را صادر کرد. به موجب این رای سرتیپ کیانی به جرم اهانت به سلطنت، به یازده ماه زندان عادی، سرهنگ ممتاز به جرم لغو دستور به دو سال زندان عادی، سروان داورپناه، سروان فشارکی و ستوان یکم شجاعیان نیز به جرم لغو دستور، هر یک به یکسال زندان عادی محکوم شدند.

دادگاه تجدیدنظر، به ریاست سرلشکر عیسی هدایت پس از رسیدگی به پرونده متهمین احکام صادره از سوی دادگاه بدوی را تخفیف داد و آنها را به حبس کمتر از یکسال محکوم کرد.

سرهنگ حسین فرخنده پی، رئیس رکن سوم ستاد ارتش نیز، که در هفته آخر مردادماه، در محل مأموریت خود به اتهام همگامی با ملیون تحت تعقیب قرار گرفته بود، به سه سال زندان و اخراج از ارتش محکوم گردید.