متاسفانه باز هم شاهد بی قانونی آتش به اختیاران این بار در اصفهان بودیم    

متاسفانه باز هم شاهد بی قانونی آتش به اختیاران این بار در اصفهان بودیم