اشرف بروجردی

صبح ما- اشرف بروجردی عضو حزب اتحاد در مصاحبه با اعتماد گفت: ️تاریخ، مواضع، صحبت‌ها، رفتار و تردید‌های آقای مصباح را ثبت کرده است. همه این داده‌های تاریخی و مستند نشان می‌دهد که زاویه‌ای ۱۸۰ درجه‌ای میان قرائت و اندیشه‌های امام (ره) با دیدگاه‌های امثال آقای مصباح وجود داشته است. شاگردان مصباح یزدی حق ندارند […]

صبح ما- اشرف بروجردی عضو حزب اتحاد در مصاحبه با اعتماد گفت: ️تاریخ، مواضع، صحبت‌ها، رفتار و تردید‌های آقای مصباح را ثبت کرده است. همه این داده‌های تاریخی و مستند نشان می‌دهد که زاویه‌ای ۱۸۰ درجه‌ای میان قرائت و اندیشه‌های امام (ره) با دیدگاه‌های امثال آقای مصباح وجود داشته است.

شاگردان مصباح یزدی حق ندارند برای مردم ایران نسخه بپیچند؛ جامعه ایرانی نباید سکوت کند

امام (ره) همواره بر نقش مردم، رای مردم، مشارکت مردم و اصالت مردم در بزنگاه‌های تصمیم‌سازی‌ها، تاکید داشتند و آقای مصباح اساسا رای و خواسته و نظر مردم را فاقد اهمیت و اصالت می‌دانستند.

شاگردان و پیروان فردی که دیدگاهش ۱۸۰ درجه با امام(ره) متضاد است، حق ندارند برای جامعه ایرانی و مردم ایران نسخه بپیچند که چگونه رفتار کنند. ️تسلط تفکر مصباحی در جامعه ایرانی، یعنی دوری از آرا و اندیشه‌های امام. امام هرگز معتقد نبودند، اقلیت باید بر اکثریت سلطه داشته و سکان هدایت کشور را به دست بگیرند./ اعتماد