به گزارش صبح ما، جواد امام در آستانه روز جمهوری اسلامی در ایران که مصادف با ۱۲ فروردین است، در توئیتی عبارت«جمهوری اسلامی» را معنا کرد و نوشت: تعریف جمهوری اسلامی: #جمهوری به معنای قرار داشتن حق حاکمیت در دست خود مردم است #اسلامی محتوای حکومت را تعیین می‌کند. جمهوری یعنی حکومتی که حق […]

 

به گزارش صبح ما، جواد امام در آستانه روز جمهوری اسلامی در ایران که مصادف با ۱۲ فروردین است، در توئیتی عبارت«جمهوری اسلامی» را معنا کرد و نوشت: تعریف جمهوری اسلامی: #جمهوری به معنای قرار داشتن حق حاکمیت در دست خود مردم است #اسلامی محتوای حکومت را تعیین می‌کند. جمهوری یعنی حکومتی که حق انتخاب و تعیین سرنوشت با همه مردم است. حکومت از دیدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتی و #سلطه_گری فردی یا گروهی نیست #امروز_قضاوت_کنیم