مردی که عدالت اجتماعی را نه در متن کتاب ها که در میان کوچه و بازار و در بین زندگی مردم عادی جستجو می کرد و محصول جهان بینیِ توحیدی او جامعه منهای فقر و رفع فاصله طبقاتی بو، بسیار ساده زیست و تا آخر عمر ازدواج نکرد و در خانه ای استیجاری با وسائل عاریه ای زندگی کرد.

 

یک کت، یک شلوار، یک ژاکت، یک پیراهن، دو زیر پیراهن کهنه و یک عصا که همگی در یک کیف‌ دستی کوچک جای می‌گیرد تمام دارایی استاد بود.

مردی که عدالت اجتماعی را نه در متن کتاب ها که در میان کوچه و بازار و در بین زندگی مردم عادی جستجو می کرد و محصول جهان بینیِ توحیدی او جامعه منهای فقر و رفع فاصله طبقاتی بو، بسیار ساده زیست و تا آخر عمر ازدواج نکرد و در خانه ای استیجاری با وسائل عاریه ای زندگی کرد.

از حوزه علمیه و دانشگاه با این عرض و طول چند نفر مانند آن حکیمِ فقیهِ دانشمند، بیرون خواهد آمد؟

برادران حکیمی بیش از ۴۰ سال زیر نظر استاد حکیمی به تدوین الحیات پرداختند.( سال ۱۲۰=۴۰×۳)

پروژه ای که در بنیاد خود موجب تقویت تفکر بازگشت به قرآن، یعنی شعار اصلی همه مصلحین جهان اسلام شد.