انجمن اسلامی معلمان ایران بر اساس قرائن وظواهر امر احساس می کند که دولت نخواسته و نمی خواهد صدای بسیاری از معلمین را بشنود و همان سیاست های تحقیر و تهدید معلمان را پیش گرفته اند تا با نیروی امنیتی حکومت کنند

 

انجمن اسلامی معلمان ایران در ارتباط با معرفی مراد صحرایی از سوی دولت به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش بیانیه ای صادر کرد که به شرح زیر است:

پر واضح است که موفقیت و مردمی بودن هر نظام سیاسی به سیاست گذاری حکومت ها و میزان حساسیت آنان به مسئله آموزش و پرورش باز می گردد زیرا هیچ عرصه و حوزه ای از زندگی اجتماعی، سیاسی و مدنی نیست که با آموزش و پرورش مرتبط نباشد.
امروز با عملکرد ناصواب و نابجای متولیان امر و عدم شناخت کافی دولت از حوزه تعلیم و تربیت از “مرگ معلم” به زبان جامعه شناختی و روان شناختی سخن به میان می آید که معنای مختصر آن به فنا رفتن آینده کشور است و متاسفانه پس از آن همه اجحاف در حق معلم و با چالش های فراوانی که مدیریت ناکارآمد و ناتوان بر نظام آموزشی و بالطبع بر کل کشور تحمیل نمود؛ ناباورانه پس از برکناری وزیر قبلی آموزش و پرورش که در یک دوره؛ جنگ روانی در آموزش و پرورش راه انداخت، فرد دیگری به نام آقای مراد صحرایی برای جایگزینی معرفی شده است که به امنیتی بودن شهره است و کار از جنگ روانی هم گذشته؛

پیش بینی می شود دستگاه عریض و طویل آموزش و پرورش که مرکز نخبگان و نخبه پروری و آینده سازی است وبا رشد تفکر انتقادی می بایست برمدار توسعه حرکت نماید ماهیت امنیتی گرفته واز هدف غایی خود هر چه بیشتر دور شود.

معرفی آقای صحرایی بعنوان وزیر پیشنهادی نشان دهنده آن است که دولت صدای اعتراض معلمان را نشنیده و به منزلت و شأن معلمی توجهی ندارد و با ادامه رفتارهای پرهزینه و فاقد درایت موجب ایجاد شکاف عمیقتری است که انگار معلم را رقیب و تهدیدی برای خود می داند.

معرفی چهره ای امنیتی برای وزارت آموزش و پرورش در حالی که انتظار می رفت برای فرهنگ و معلم و دانش آموز و خانواده امنیت فرهنگی ایجاد شود با کمال تأسف باعث امنیتی شدن فرهنگ خواهد شد و این اتفاق ناپسند می تواند گره گاه های پیوستگی و هم افزایی را از هم بگسلاند و موجبات نارضایتی بیشتر را فراهم آورده و فضای ارعاب و تهدید و امنیتی شدن را تداعی می کند و به آن می ماند که میرغضب در نظام آموزشی کشور ظاهر گشته است.

انجمن اسلامی معلمان ایران بر اساس قرائن وظواهر امر احساس می کند که دولت نخواسته و نمی خواهد صدای بسیاری از معلمین را بشنود و همان سیاست های تحقیر و تهدید معلمان را پیش گرفته اند تا با نیروی امنیتی حکومت کنند و با پاشیدن تخم رعب؛ معلم و دانش آموز و خانواده ها را مهار کنند لذا به جد هشدار می دهیم که مجلس به توصیه خیرخواهان و مصلحین و دلسوزان گوش فرا داده و با درک شرایط واقتضائات حوزه تعلیم وتربیت و عدم تثبیت امنیتی هایی مانند آقای صحرایی از بروز فاجعه در آموزش و پرورش جلوگیری نمایند و مطالبات به حق فرهنگیان را توجه کرده و بسوی امنیتی کردن فضای ملتهب جامعه و آموزش و پرورش سیر نکنند.