اختصاصی؛

۲۹ خرداد ۱۳۳۰، روز خلع ید انگلیس ها از منابع نفتی کشور است. در این روز کارگران زحمتکش و مبارز نفت با پایین کشیدن پرچم انگلیس از دفتر مرکزی شرکت نفت آبادان و به اهتزاز درآوردن پرچم سه رنگ ایران بر فراز این ساختمان اعلام داشتند که دیگر برای استعمارگران در این کشور جایی نمانده است. 

 

به گزارش صبح ما، ۲۹ خرداد ۱۳۳۰، روز خلع ید انگلیس ها از منابع نفتی کشور است. در این روز کارگران زحمتکش و مبارز نفت با پایین کشیدن پرچم انگلیس از دفتر مرکزی شرکت نفت آبادان و به اهتزاز درآوردن پرچم سه رنگ ایران بر فراز این ساختمان اعلام داشتند که دیگر برای استعمارگران در این کشور جایی نمانده است.

اعضای هیأت مدیره موقت که عبارت بودند از مهندس مهدی بازرگان، دکتر عبدالحسین علی آبادی و نمایندگان هیأت مختلط (ناصر قلی اردلان، مرحوم دکتر متین دفتری) برای نظارت بر اجرای قوانین مربوط به ملی شدن نفت، جلسه ای در دفتر مرکزی خرمشهر ترتیب داده بودند. در همین زمان در آبادان، قریب سی هزار نفر از کارگران و کارمندان شرکت نفت و مردم مبارز خوزستان، در دفتر مرکزی شرکت نفت تجمع کرده و شعارهایی علیه مدیران انگلیسی سر می دادند.

دکتر مصدق ساعت ۱۰ شب چهارشنبه ۲۹ خرداد همان روز، پیامی صادر کرد که بدین شرح است:«شرکت سابق نفت خیال می کرد، می تواند ما را در تنگنای مالی و فشار اقتصادی بگذارد تا قانونی را که الهام دهنده اش آرزوها و تمنیات مردم بوده به مرحله اجرا و عمل نهایی نرسد» باید یک بار دیگر به دنیایی که چشم دقت به سوی ما دوخته است نشان بدهیم که ما لیاقت حفظ مواریث گرانبها و پرعظمت نیاکان خود را داریم و می خواهیم کاملا آزاد و فارغ از تحریکات و دسایس این و آن زندگی قرین عزت و سربلندی را در پیش گیریم.

هیچ چیز جز اراده آهنین شما نمی توانست این زنجیرهای جان فرسا و گران را از میان بردارد و من جز اطاعت و امتثال فرمان هموطنان محبوب چاره دیگری ندارم. شرکت سابق در جواب و اخطار «خلع ید» که از طرف دولت ایران به او ابلاغ شد اظهار داشت که پیشنهادهایی در زمینه قانون ملی شدن صنعت نفت دارد و نمایندگان خود را برای بیان مطلب به تهران اعزام می دارد.

با حسن نیت کامل، ورود آن هیأت و تمدیدی را که خواسته بودند پذیرفتیم ولی دیشب پس از آنکه پرده از روی پیشنهادهای آنها برداشته شد معلوم گردید که زبان ما را نخواسته اند بفهمند. من مکرر اعلام کرده بودم که به هیچ وجه در اجرای قانونی که مظهر آرزو و اراده ملت ایران است، نمی توانم حضور و مسامحه کنم.

گویا نمایندگان شرکت این حقیقت را ندیده گرفته اند و راه ادامه مذاکرات را بر ما بسته اند، بنابراین برای اینکه اجرای قانون ادامه پیدا کند و تاخیر و وقفه ای در کار روی ندهد، صبح امروز با تصویب کمیسیون مختلط و هیأت دولت، تصمیمات لازمه اتخاذ شد و دستور دادم عملیات اجرایی مربوط به خلع ید کامل ادامه داده شود.

در پایان این پیام حاجت به تذکار نیست که هوشمندی و شرافت کارمندان و کارگران ایرانی مخصوصا در منطقه نفت خیز در پیشرفت و انجام این منظور ملی، تاکنون بی نهایت موثر بوده و یقین دارم که هر روز به مقصد نهایی نزدیک تر خواهیم شد و با درود قلبی به شما و با اتکاء به حول قوه الهی و به امید موفقیت ملت لایق و رشید ایران.