قاسم میرزایی نیکو

این خواست جمع “ما” از شورای نگهبان است که اگر قرار است راستی آزمایی شود بسم الله حتما باید تاجزاده تأیید صلاحیت شود؛ چرا که هزینه ی رد صلاحیت، آب به آسیاب ضد انقلاب ریختن و شادمانی دلواپسانی است که بر طبل دیکتاتوری می کوبند.

 

قاسم میرزایی نیکو نوشت: از فلق تا شفق

جوانی و سر پرشور از دانشجوی قبولی مهندسی مکانیک و اعزام در کالیفرنیا گروه «فلق» را تا پشت دیوارهای وطن می کشاند و «سپیده سحر» انقلاب «دانه جوانه» می شود تا یک روز هم که شده اصلاحات بی پروا اجماع کند به امید یک اصلاح طلب رادیکال؛ یک اصلاح طلب انقلابی؛

آن روز فلق بود و امروز شفق آرمان؛ اما انسان فرزند مکتب و عقیده است؛
یکی از “ما” آمده است بی لکنت تا گفت وگو کند، عذر بخواهد، دفاع کند و باشد به نام ایران برای همه ی ایرانیان؛

دوربین ذهن را می چرخانم بر قهقهه ی مستانه ی دو روی یک سکه:

دلواپسان و براندازان!
هر دو یک چیز می گویند و آن نفرت و خشم و کینه و عقده ای است که از اصلاح طلبان و شاید شخص سید مصطفی در این سال ها با خود داشته اند! و چه کسی تنها و بی سلاح وسط میدان جز امثال تاجزاده برای بقای ایران با کلمات جنگیده است؟!
امروز توپخانه ی دشمنان قسم خورده می کوبد بر طبل رأی بی رأی! و صدای دلواپسان از پستوخانه ها می آید که مشارکت حداقلی و حکومت اسلامی!!! هر دو گروه یک هدف را نشانه گرفته اند: جمهوری و مردم سالاری!!! یکی با دین و دیگری بر دین!

تاجزاده فرزند انقلاب نیست؛ خود انقلاب است؛ شاهدی بر قانون اساسی؛ شور جوان انقلابی؛ خود هدف؛ اصل متن؛ و امروز در میانه راه با تغییر آن چه هست و نیست؛ برای مردم به زبان خودشان؛

 

تاجزاده و انقلابی و همه ی انقلاب محصول آزمون و خطای یک ملت است؛ که تصمیم گرفت، انتخاب کرد و آری گفت؛ پس باید در خود نگریست و خود را بازیابی کرد؛ باید خود را اصلاح کرد؛ باید برگردیم به همه باهم! نه همه با من؛

“ما” امروز همه آمده ایم و آماده ایم و این خواست جمع “ما” از شورای نگهبان است که اگر قرار است راستی آزمایی شود بسم الله حتما باید تاجزاده تأیید صلاحیت شود؛ چرا که هزینه ی رد صلاحیت، آب به آسیاب ضد انقلاب ریختن و شادمانی دلواپسانی است که بر طبل دیکتاتوری می کوبند؛

اگر مردم تاجزاده را نخواهند قطعا اصلاحات جمع می کند و در خود فرو می رود! فکر می کند تا در افق محو شود و یا چون ققنوس از آتش دوباره فلق!

این دیپلماسی و این میدان!
ثابت کنیم که ماجرای اصلاحات تمام شده است! قانونی و با انتخاب مردم! نه استصوابی و با دستان قدرت!

فیض روح القدس ار باز مدد فرماید
دیگران هم بکنند آن چه مسیحا می کرد..