محمد مهاجری

از دیروز که آقای امیرعبداللهیان وزیرخارجه اعلام کرد احتمال مذاکره مستقیم با امریکا وجود دارد، هیچ کس اعلام نکرد کفن می پوشد و به خیابان می آید.

 

محمد مهاجری نوشت: از دیروز که آقای امیرعبداللهیان وزیرخارجه اعلام کرد احتمال مذاکره مستقیم با امریکا وجود دارد:

١- هیچ کس اعلام نکرد کفن می پوشد و به خیابان می آید.

٢- هیچ کس شعار نداد: ای آنکه مذاکره شعارت،استخر فرح در انتظارت!

٣- هیچ خبری از راهپیمایی طلاب قم به سمت تهران منتشر نشد!

۴- هیچ رگ گردنی برافروخته نشد!

۵- صدای هیچ امام جمعه ای بخصوص از طرف مشهد نیامد!

۶- هیچ پایداریچی دندان قروچه نرفت!

٧- هیچ سفارت خارجی ای تهدید به اشغال و حمله نشد!

٨- هیچ سرمقاله خشنی در روزنامه هایی که غیرت شان دم مشک شان است چاپ نشد!

٩- هیچ سرباز لشکرسایبری، نه تنها خشابش را پر نکرد بلکه همه شان “آیفون” و “آی پد” هاشان را کنار بالش شان گذاشتند و لالا کردند!

خلاصه اینکه همه سکوت، همه نگاه.

چنین ماکیاول پرستانی هستیم مااصولگراها