اگر من یک پایم را کنار گذاشتم و کج گذاشتم ملت موظف است که بگوید پایت را کج گذاشتی، متوجه باش و خودت را اصلاح کن. مسئله مسئله مهمی است همه موظفند در کارهایی که مربوط به اسلام است، نظارت کنند. اگر دیدند بر خلاف مقررات اسلام عمل می شود، بازاری باید اعتراض کند، کشاورز و معممین و علما باید اعتراض کنند تا کژی ها را راست کنند.

 

به گزارش صبح ما، چهارشنبه نهم خرداد ۱۳۵۸ گروهی از مردم و پاسداران انقلاب کرج در قم با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی در این دیدار سخنانی ایراد کردند که بخشی از آن در ادامه می أید:

آنچه پیش من اهمیت دارد اموال نیست. دارایی های خیانتکاران نیست. آنچه من خیلی به آن اهمیت می دهم جمهوری اسلامی است که اعلام شده است همه اقشار ملت، خصوصا آنهایی که در راس کار هستند مانند روحانیون، باید جدیت کنند تا مبادا چهره جمهوری اسلامی به طور غیر از آنچه حقیقت اسلام است، نشان داده شود.

این معنی در راس همه امور است. اموال چیزی نیست، آنچه اهمیت دارد حیثیت اسلام است که باید کوشش کرد این حیثیت حفظ شود، تا حال مردم می دیدند که دولت طاغوتی است و کارهایش چنین و چنان، وقتی دولت طاغوتی رفت مردم از دولت اسلامی توقع دارند که همه کارها را یک دفعه اصلاح کند.

لیکن این هایی که در راس کار هستند آنطور رفتار نکنند که اسلام را هم مثل یک دولت طاغوتی به ما عرضه کنند. اگر در امور مسامحه کنیم یا تعدی کنیم از آن چیزی که اسلام و حکومت های اسلامی دارد، این باعث می شود که ما اسلام را در نظر جهان و در نظر جوان های بی اطلاع از اسلام و قشرهایی که از اسلام درست اطلاع ندارند، یک صورت طاغوتی به آن بدهیم، این شکستی است که تا آخر اسلام را به شکست می رساند.
دیروز به بعضی از آقایان که اینجا بودند گفتم که آن روزی که بخواهد وجهه اسلام خدشه دار شود، روزی است که بزرگان اسلام جانشان را باید برای اسلام بدهند. معاویه و پسرش خلف معاویه، چهره اسلام را به عنوان خلیفه المسلمین و خلیفه رسول الله زشت می کردند و آن جنایات را مرتکب می شدند. اینجا بود که به بزرگان اسلام تکلیف شد تا مبارزه کنند.

اکنون که جمهوری اسلامی برقرار شده، خطر زیاد است. برای قشر روحانیت خطر از همه بیشتر است. برای اینکه این ها نمونه ای از اسلام هستند برای سایر قشرها و مردم دیگر هم برایشان همین معنی وجود دارد. یک وقت طوری نشود که کمیته ها و پاسداران و سایر قشرها در سرتاسر کشور خودشان را آزاد بدانند که هرکاری می خواهند بکنند و هرطور که می خواهند رفتار کنند، این است که اگر کمیته ها روی موازین اسلامی عمل نکنند و اگر روحانیونی که در راس جامعه هستند با دقت عمل نکنند و اگر دولت و ارتش با دقت عمل نکنند و اعمالشان را با اسلام تطبیق ندهند یک صورت زشتی از اسلام در خارج منعکس می شود و می گویند حالا هم که دولت اسلامی شده است، پاسدارهای اسلامی می ریزند و خانه های مردم را غارت می کنند.

در یک مورد که این کار انجام شود کافی است که بگویند همه می کنند. وقتی دو مورد واقع بشود که بی جهت به خانه های مردم بریزند و غارت گری بکنند کافی است که بگویند پاسداران اسلامی کارشان غارتگری است. اگر در یک یا دو کمیته در محلی برخلاف مقررات شرع عمل بشود کافی است که بگویند کمیته های اسلامی هم خلاف مقررات عمل می کنند. اگر در دو مورد بر خلاف مقررات اسلام کسی زندانی شود کافی است که بگویند حبس اسلام هم مثل حبس ساواک می باشد.

الان یک تکلیف بسیار بزرگی بر عهده همه ماست. من که یک طلبه هستم و شما آقایان همه با هم تکلیف داریم که کوشش کنیم وجهه اسلام را آنطور که هست نمایش دهیم نه آنطور که خلفایی مثل معاویه و یزید و بسیاری از خلفای اموی و بنی عباس جلوه می دادند. الان ما در یک امتحان بزرگ واقع هستیم، الان خدا ما را امتحان می کند که آیا ما در این زمان که پست یا قدرتی بدستمان آمده است چه می کنیم؟ آیا ما همان انسانی هستیم که قبلا بودیم، یا طبق مقررات عمل می کنیم. آنچه پیش من مهم است این است که امروز خطر در کار است.

اگر من یک پایم را کنار گذاشتم و کج گذاشتم ملت موظف است که بگوید پایت را کج گذاشتی، متوجه باش و خودت را اصلاح کن. مسئله مسئله مهمی است همه موظفند در کارهایی که مربوط به اسلام است، نظارت کنند. اگر دیدند بر خلاف مقررات اسلام عمل می شود، بازاری باید اعتراض کند، کشاورز و معممین و علما باید اعتراض کنند تا کژی ها را راست کنند. اگر دیدند یک معمم بر خلاف موازین اسلام خدای نخواسته می خواهد عمل کند همه موظفند جلویش را بگیرند.

 

برگرفته از روزنامه جمهوری اسلامی ۹ خرداد۵۸