دبیرکل حزب مجمع ایثارگران:

جواد امام دبیرکل حزب مجمع ایثارگران صدور احکام قضایی سنگین برای خبرنگاران را باعث زیرسوال رفتن صلاحیت و مقبولیت قانون، قاضی و کل سیستم قضایی و هیئت حاکمه دانست. به گزارش سرویس فضای مجازی صبح ما، جواد امام با انتشار توئیتی به احکام صادر شده برای الهه محمدی و نیلوفر حامدی واکنش نشان داد. بنابر […]

جواد امام دبیرکل حزب مجمع ایثارگران صدور احکام قضایی سنگین برای خبرنگاران را باعث زیرسوال رفتن صلاحیت و مقبولیت قانون، قاضی و کل سیستم قضایی و هیئت حاکمه دانست.

به گزارش سرویس فضای مجازی صبح ما، جواد امام با انتشار توئیتی به احکام صادر شده برای الهه محمدی و نیلوفر حامدی واکنش نشان داد.

بنابر این گزارش در این توئیت آمده است: احکام قضایی که برخلاف نظر افکار عمومی صادر شده و توان اقناع اکثریت مردم را نداشته باشند، به دلیل تقابل با هنجارهای جامعه به نماد بی عدالتی تبدیل می شوند.
این نوع عملکرد، صلاحیت و مقبولیت قانون، قاضی و کل سیستم قضایی و هیئت حاکمه را زیر سوال می برد.