گزارش تازه مرکز آمار ایران روایت جامعی از تورم استان‌های ایران در یک ماه گذشته و همچنین نرخ تورم ۱۲‌ماهه به تفکیک استان‌هاست که نشان می‌دهد استان‌های محروم در این مدت تورم بالاتری را تجربه کرده‌اند.

 

گزارش تازه مرکز آمار ایران روایت جامعی از تورم استان‌های ایران در یک ماه گذشته و همچنین نرخ تورم ۱۲‌ماهه به تفکیک استان‌هاست که نشان می‌دهد استان‌های محروم در این مدت تورم بالاتری را تجربه کرده‌اند. داده‌های این گزارش درباره تورم ماهانه از صدرنشینی کهگیلویه‌وبویراحمد حکایت دارد و استان قم در قعر این جدول است.
 

کدام استان‌ها بیشترین تورم ماهانه را دارند؟
براساس گزارش تازه مرکز آمار ایران، در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان کهگیلویه‌و‌بویراحمد با ۴,٩ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان­­­ قم با ١.٨ درصد افزایش است. گزارش می‌گوید در مرداد ١۴٠٠ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (١٠٠=١٣٩۵) به ٣٣٧,٨ رسید که نسبت به ماه قبل ٣.٢ درصد افزایش نشان می‌­دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان کهگیلویه‌و‌بویراحمد با ۴.٩ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان­­­ قم با ١,٨ درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ۴٣.٢ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان ایلام (۵٣.۴ درصد) و کمترین آن مربوط به استان تهران (٣٧.۶ درصد) است. نرخ تورم ۱۲‌ماهه منتهی به مرداد‌ماه ١۴٠٠ برای خانوارهای کشور به عدد ۴۵.٢ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم ۱۲‌ماهه مربوط به استان ایلام (۵١.۴ درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (۴٠.٩ درصد) است.
 

گزارش تازه درباره خانوارهای شهری چه می‌گوید؟
این گزارش همچنین می‌گوید که در مرداد‌ماه ١۴٠٠ عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (١٠٠=١٣٩۵) به ٣٣۴,١ رسید که نسبت به ماه قبل ٣.٢ درصد افزایش نشان می‌­دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان فارس با ۴.۶ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌­ قم با ١.٨ درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور ۴٢.۴ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان ایلام (۵٢.٣ درصد) و کمترین آن مربوط به استان تهران (٣٧.۴ درصد) است. نرخ تورم ۱۲‌ماهه منتهی به مرداد‌ماه ١۴٠٠ برای خانوارهای شهری به عدد ۴۴.۵ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم ۱۲‌ماهه مربوط به استان ایلام (۵٠.٩ درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ قم (۴٠.٨ درصد) است.

خانوارهای روستایی؛ کمترین نرخ تورم مربوط به کردستان است
بخش دیگری از این گزارش به بررسی تورم در خانوارهای روستایی اختصاص دارد که براساس‌آن در مرداد ١۴٠٠ عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (١٠٠=١٣٩۵) به ٣۵٨,١ رسید که نسبت به ماه قبل ٣.٢ درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان کهگیلویه‌و‌بویراحمد با ۵.٨ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان­ کردستان با ١.٧ درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی ۴٧,٧ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان­ ایلام (۵٨.۴ درصد) و کمترین آن مربوط به استان سمنان (٣٩.٣ درصد) است. نرخ تورم ۱۲‌ماهه منتهی به مرداد ١۴٠٠ برای خانوارهای روستایی به عدد ۴٨.٧ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم ۱۲‌ماهه مربوط به استان­ کرمانشاه (۵۴.۴ درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ تهران (۴٢.۶ درصد) است.

 

منبع: بانک مرکزی