اخبار "گزارش"

سرانجام گذشت رئیس جمهور!
اختصاصی؛

سرانجام گذشت رئیس جمهور!