نخستین تصویر واقعی سه بعدی از ویروس کرونا تهیه و منتشر شد.

 

نخستین تصویر واقعی سه بعدی از ویروس کرونا تهیه و منتشر شد.