عبدالله ناصری

نارواگویی و اهانت شریعتمداری و مرندی به سیدمحمد خاتمی نشانه دو چیز است: یکی
پخش و نشر همه یا بخشی از نامه توسط نهاد رهبری (لااقل میان خصیصان)و دیگری تأکیدی است بر خالی بودن نامه از تقاضای شخصی.

 

عبدالله ناصری نوشت: از محتوا و کم و کیف نامه جناب خاتمی به رهبری مثل همه یاران و نزدیکان ایشان بی خبر هستم. ولی با شناختی که از ایشان و دردمندی های ملی اش دارم:

۱-این حرکت مصلحانه از کنش های نادر اوست که از صفر تا صد توسط خودشان تصمیم و برنامه ریزی شده است.

۲- باور دارم هیچ درخواست فردی و شخصی در این نامه وجود ندارد و هر آنچه نوشته شده دغدغه اجتماعی و ملی
اوست.

۳- طبق مفروض های شخصی ام تردید ندارم در زمره دغدغه های ملی مصلحانه
آقای خاتمی از سال ۸۸، همیشه رفع حصر غیر قانونی و ظالمانه رهبران سبز بوده است.

۴- نارواگویی و اهانت شریعتمداری و مرندی به سید محمد خاتمی نشانه دو چیز است: یکی
پخش و نشر همه یا بخشی از نامه توسط نهاد رهبری (لااقل میان خصیصان)و دیگری تأکیدی است بر خالی بودن نامه از تقاضای شخصی.

امیدوارم روزی با صلاحدید نویسنده محترم نامه و نشر آن، برداشت حقیر به صواب آید.