دریافتی این قشر از جامعه حداقل رقمی بین ۳ میلیون و پانصد و بیست تا سه میلیون ششصد و پنجاه هزار تومان خواهد بود. 

 

با توجه به اظهارات اخیر مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و مبلغ حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۹، دریافتی این قشر از جامعه حداقل رقمی بین ۳ میلیون و پانصد و بیست تا سه میلیون ششصد و پنجاه هزار تومان خواهد بود.